Produkty
Nájdete nás
SOBOTA, 13 júla 2024 11:41
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Záverečné projekty


Kresťanská psychologická poradňa
Oľga Klimeková

Častokrát sa človek v pomáhajúcich profesiách dostáva do bodu, kedy zistí, že rozdal už všetky svoje sily a nevie ako ďalej (tzv. burn-out syndróm). Cieľom je vytvoriť podpornú skupinu dobrovoľníkov a pracovníkov pôsobiacich s ľuďmi na okraji spoločnosti, zameranú na prevenciu proti syndrómu vyhorenia, duchovný rast a osobnostný rozvoj, zdieľanie.

Projekt vzdelávania angažovaných laikov
Lýdia Pšenčíková

Víziou pre tento projekt by malo byť pokračovanie vzdelávania angažovaných laikov ďalšími dvoma ročníkmi, s dôrazom na formáciu veriacich pre ideu následného zorganizovania Evanjelizačných stretnutí vo farnostiach Žilinskej diecézy so zainteresovaním týchto vyformovaných veriacich do procesu príprav.

Projekt rozvoja skupinky pre formáciu detí k prvému svätému prijímaniu
Viera Galbavá

Projekt pozostáva z 10 stretnutí rodičov s kňazom a katechétmi rozdelených do pravidelných intervalov. Obsahom stretnutí je úvodná modlitba, prednáška na vybranú tému, rozhovor o téme, odporučenie pre rodičov, záverečná modlitba. Víziou skupinky je aktívne zapojiť do formácie detí k prvému sv. prijímaniu aj ich rodičov a rodiny.

Katechéza seniorov
Marta Janušová

Pri Farskom úrade Žilina – mesto, pán farár Peter Holbička zaviedol katechézy pre seniorov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. novembra 2011. Odvtedy sa seniori pravidelne stretávajú na katechézach v Centre N3, pravidelne každý týždeň v stredu. Cieľom je zabezpečiť pokračovanie katechéz.

Pomôž si človeče sám, aj pán Boh Ti pomôže.
Ivan Slamka

Základným poslaním projektu je prehĺbiť a zefektívniť starostlivosť o bezdomovcov v našom meste. Skupina OFS a laici z farnosti chcú pomáhať bezdomovcom v meste, tým že im v azylovom dome na druhom poschodí poskytnú ubytovanie v letnom období počas 7 mesiacov (apríl - október). Zároveň týmto opatrením chce prispieť k poriadku v meste.

Duchovné cvičenia pre spoločenstvo
Monika Ďuratná

Cieľom projektu je sprostredkovať pomocou vhodných nástrojov
- duchovného prehĺbenie a duchovnú skúsenosť členov spoločenstva
- zažitie ideálneho prostredia pre otvorenosť a zdieľanie sa v malej skupinke termín máj – jún 2014, boli by tri termíny DC pre tri skupiny ľudí

Formácia detí k prvému svätému prijímaniu
Alena Krajčoviechová

Projekt formácie je určený deťom 3. ročníka na základnej škole v Udiči. Počas stretnutí sú deťom vysvetlené jednotlivé časti a význam sviatosti zmierenia, dobrú prípravu i samotný priebeh sv. spovede.

Biblické stretnutia
Ondrej Ambruš

Spoločenstvo slobodných nezadaných ľudí založilo pred cca 3,5 roka stretká pod názvom Biblické stretnutia. Stretká sa konajú každý utorok na fare Rozkvet v Považskej Bystrici. Základnou náplňou spoločenstva bolo rozjímanie nad svätým písmom, ktoré bude čítané nasledujúcu nedeľu.

Projekt rozvoja (obnovy)
Emília Cyprichová

Pôsobenie v skupine, ktorá pripravuje a formuje deti k prvému svätému prijímaniu, mládež k svätému birmovaniu alebo snúbencov pred vstupom do manželstva, návšteva hospitalizovaných chorých a trpiacich ľudí, vytvorenie modlitbového spoločenstva pre hospitalizovaných pacientov.

Misijné združenie Ducha svätého
Oľga Jantáková

Cieľom projektu je vydávanie slovenskej aspoň dvojmesačnej brožúrky o vedení a o svedectvách rodín, o sile Ducha Svätého, utvoriť modlitbové pozývanie na toto stretnutie a zasvätenie sa k Duchu Svätému, stretnutie aby ustúpili vojnové konflikty vo svete.

Škola novej evanjelizácie sv. Filipa
Anna Bartošová

Vo farnosti Považská Bystrica, časť Rozkvet, pôsobia dve uzavreté komunity. Momentálne sa tvorí tretia, ktorá je otvorená pre ďalší vstup kresťanov, ktorí túžia po spoločenstve a po prehĺbení viery.

Obnova rodín vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever
Jana Šupínová

Osloviť ľudí, ktorí cítia poslanie svedčiť o tom, akým požehnaním je život v sviatostnom manželstve a rodine, vytvoriť z nich organizačný tím v spolupráci s ordinárom farnosti. Cieľom je podieľať sa na príprave ďalšieho ročníka Dňa rodín, zapojiť sa do Národného týždňa manželstva v budúcom roku a pripraviť pôdu pre vznik Centra pomoci rodine...

Obnova spoločenstva lektorov
František Galbavý

Priviesť v priebehu dvoch rokov lektorov k postoju „Ducha obety“ pre farské spoločenstvo a priviesť lektorov k osobnému záujmu o svoj ľudský a duchovný rast a poznávaniu Sv. písma. Presvedčiť a priviesť lektorov k tomu aby tak konali aj vo svojej rodine, v prostredí kde sa pohybujú a takto svedčili svoju vieru.

Mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania a pomocník kňaza vo farnosti
Ján Trnka

Každého nevládneho človeka poteší návšteva, priatie Eucharistie, krátky rozhovor. Cieľom projektu je v priebehu roka ustanoviť ešte jedného pomocného rozdávateľa.

Ružencové bratstvo
Gabriela Támová

Hlavnou prioritou projektu je poskytovať pravidelnú službu pri modlitbových stretnutiach a poskytnúť pomoc pri podujatiach farnosti v spolupráci s inými spoločenstvami a farníkmi.

Púť v Roku viery
Anna Hromadíková, Anna Mečárová

Cieľom projektu je uskutočniť spoločnú púť v letných mesiacoch do oblasti Svidníka, ku kresťanom gréckokatolíckeho vyznania a oboznámiť rodákov - farníkov s tým, ako gréckokatolíci slávia sv. omšu, aby spoznali ich drevené kostolíky, ikony, ich kultúru.

Zhodnotenie pastoračného plánu mládeže
Marta Šušlíková

Pastorácia a evanjelizácia mládeže je pre Cirkev veľmi dôležitá, lebo mladá generácia preberá štafetu budúcnosti. Evanjelizačné poslanie mládeže, má napomôcť vedeniu k angažovanej prítomnosti v rôznych oblastiach života spoločnosti, ktoré sa otvára pre službu Boha.

Pastoračný plán a práca s mládežou v obci Podvažie
Ján Martinka

Zriadiť (zaobstarať) priestor, budovu, miesto, kde sa bude mládež môcť stretnúť, vzdelávať, nacvičovať nové náboženské piesne a pripravovať sa na rôzne podujatia vo farnosti (obci), a tak sa formovať, prehlbovať si vieru - dostať sa bližšie k Bohu.

Podpora výstavby kostola Ladce
Ľubomír Ježo

Primárnym cieľom tohto projektu je zintenzívnenie finančnej podpory tohto začínajúceho sa diela formou organizovania benefičných výstav moderného sakrálneho umenia.

Bunkový systém malých farských spoločenstiev
Iveta Gallová

Cieľom projektu je znovuzapojenie laikov do života farnosti prostredníctvom malých farských spoločenstiev buniek a fungovanie asi 25 - 30 malých bunkových spoločenstiev.

Rozvoj činnosti nízkoprahového denného centra
Božena Gajdošová

Diecézna charita Žilina zriadila v Martine Dom Charity Sv. Krištofa za účelom poskytovania charitatívno – sociálnych služieb ľudom bez domova a ľudom v núdzi, starým, telesne postihnutým a spoločensky neprispôsobivým občanom formou denného pobytu tzv. nízkoprahové denné centrum. Centrum však má len dvoch pracovníkov.